dissabte, 17 d’abril del 2010

ESO per lliure

Per obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària hi ha tres opcions:

* assistir a un centre o una aula de formació de persones adultes durant un curs acadèmic i assolir els objectius del cicle
* estudiar a l'Institut Obert de Catalunya (IOC)
* presentar-se a la prova lliure que es convoca dues vegades l'any. Per poder fer aquesta prova cal tenir complerts els 18 anys.

Convocatòria de 2010
El Departament d'Educació convoca la prova lliure per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria.
Calendari- Inscripció a la prova: del 14 al 21 d'abril del 2010
Publicació de la llista provisional de persones admeses: 28 d'abril del 2010
Termini per presentar reclamacions i la documentació: del 29 d’abril al 6 de maig del 2010- Publicació de la llista definitiva de persones admeses: 13 de maig del 2010- Prova: 26 i 27 de maig del 2010
Publicació de les qualificacions provisionals: 14 de juny del 2010
Publicació de les qualificacions definitives: 29 de juny del 2010
Lliurament de certificats: a partir del 29 de juny del 2010
Totes aquestes llistes es publiquen als taulers d'anuncis dels centres examinadors i en aquesta pàgina.

Convalidacions d'àmbits
Les persones que han cursat determinats ensenyaments poden sol·licitar-ne la convalidació i quedar exemptes d'examinar-se dels àmbits que es consideren equivalents a aquests ensenyaments.
Convalidacions d'àmbits [PDF, 17,76 KB.]
La convalidació d’un o més àmbits s'ha d'indicar en la sol·licitud d’inscripció (cal marcar la casella corresponent).Les persones que demanen una o més convalidacions han de presentar, entre el 29 d’abril i el 6 de maig del 2010, al centre triat per fer l'examen, la documentació següent:- l’original del llibre d’escolaritat o- l’original del l’historial acadèmic on constin aprovats els ensenyaments que poden ser equivalents o- un certificat de qualificacions emès pel centre on es van cursar els ensenyaments que poden ser equivalents.Els butlletins de notes no són, en cap cas, documents acreditatius.

Exempció de llengua catalana
Les persones que acreditin menys d'un any de residència a Catalunya i que amb anterioritat no hi hagin estat escolaritzades, abans de la inscripció a la prova poden sol·licitar al Servei d'Immersió i Ús de la Llengua del Departament d'Educació l'exempció de la llengua catalana.Les persones que obtinguin l'exempció no han de fer els exercicis específics de llengua catalana de l'àmbit de la comunicació.La sol·licitud s'ha de fer abans d'inscriure's a la prova al Servei d'Immersió i Ús de la llengua del Departament d'Educació. Un cop obtinguda l'exempció, cal presentar-la al centre examinador entre el 29 d'abril i el 6 de maig del 2010.

Inscripció
La inscripció a la prova es pot fer:- Per Internet (per tenir un document que acrediti que s'ha fet la inscripció cal fer una impressió de la pantalla de confirmació del tràmit).
Inscripció a la prova- Per telèfon al número d'atenció ciutadana 012. En el moment de fer la inscripció, la persona que telefona rep un número que serveix per acreditar que s'ha inscrit a les proves.Les persones amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns i que tenen la condició legal de disminució poden sol·licitar l'adaptació de la prova i/o els recursos addicionals necessaris per desenvolupar-la.Aquestes persones han de presentar la sol·licitud d'adaptació durant el període d'inscripció.


Estructura de la prova
La prova té tres àmbits que contenen les diverses àrees del currículum d'educació secundària:

Àmbit de la comunicació (4 hores)- Prova de llengua i literatura catalanes (100 punts; cal obtenir-ne com a mínim 40 per aprovar l’àmbit de la comunicació).- Prova de llengua i literatura castellanes (100 punts, cal obtenir-ne com a mínim 40 per aprovar l’àmbit de la comunicació).- Prova de llengua estrangera: anglès o francès (100 punts)La nota d'aquest àmbit és la mitjana de les tres notes però cal obtenir un mínim de 40 punts en la prova de llengua catalana i en la de llengua castellana per superar l’àmbit, encara que la mitjana sigui 5 o superior.

Àmbit cientificotecnològic (3 hores)- Matèries: ciències de la naturalesa, matemàtiques, tecnologies i aspectes relacionats amb la salut i el medi ambient.En l’avaluació dels exercicis es té en compte el plantejament, la resolució i la solució del problema. Els exercicis incomplets reben la puntuació proporcional corresponent.

Àmbit social (2 hores)- Matèries: ciències socials, geografia i història, educació per a la ciutadania i aspectes d’educació visual i plàstica i música.

Qualificació de la prova
La qualificació (insuficient, suficient, bé, notable, excel·lent o no presentat) és global per a cada àmbit; també es dóna en números (de l’1 al 10, sense decimals). Per obtenir el títol de graduat cal superar els tres àmbits.Un cop superat un dels àmbits es manté la qualificació en convocatòries posterior i, per tant, no cal tornar-se'n a examinar.Les persones que vulguin revisar l'examen ho han de sol·licitar per escrit entre el 15 i el 21 de juny del 2010; la sol·licitud s'ha de presentar al registre del centre on s’ha fet la prova, adreçat al president o la presidenta de la comissió avaluadora.

dilluns, 12 d’abril del 2010

La Formació professional, en línia

Els estudis d'FP estan cada dia més ben adaptats als requisits de la formació a distància. Tant des del Ministeri com des de la Conselleria d’Educació, s’impulsen plataformes que faciliten l’accés i el seguiment als estudiants.

Des del passat mes de març milers d’estudiants d’arreu de l’Estat poden cursar estudis de Formació Professional (FP) a través d’Internet. El Ministeri d’Educació ha posat en marxa una plataforma que, de moment, oferta els cicles formatius d’Emergències Sanitàries i Educació Infantil i que informa de les opcions existents en totes les comunitats autònomes.
L’objectiu, a mig termini, és arribar a configurar una Formació Professional “a la carta” que possibiliti l’accés a la titulació a persones que per raons de residència o pels horaris laborals fins ara no podien ni pensar en tenir estudis secundaris. Els alumnes obtindran el mateix títol que si cursessin el cicle de forma presencial. El curs es podrà seguir des de qualsevol lloc amb connexió i només caldrà fer desplaçaments –a la comunitat escollida en cada cas- quan se celebrin els exàmens presencials.

El Campus IOC
A Catalunya, el Campus de l'Institut Obert de Catalunya (IOC), coordina la Formació Professional a distància. L’alumnat té accés a un entorn virtual a través del qual es pot accedir a tots els espais, recursos i informacions necessàries per a la seva formació. Allà s'estableix i s’articula la comunicació quotidiana entre tots els membres de la comunitat educativa.
En aquest entorn, durant el primer mes d’inici dels estudis, es cursa el Taller Aprendre en línia per tal de facilitar el coneixement de les eines que permeten comunicar-se, accedir a les aules, i veure els materials didàctics.
Per seguir cursos d’aquestes característiques, és imprescindible que l’alumnat es comprometi a connectar-se habitualment als entorns virtuals, ja que constitueixen l’única via de comunicació amb la comunitat educativa.

Informació extreta de www.jove.cat